Home » རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་༡༡

Duration: 4:59
Published: Published on Jul 11, 2019
Downloads: 4,841 views

Loading download links..
སློབ་ཕྲུག་དང་ཆེད་ལས་པར་བཀའ་སློབ།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་སྐྱོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས།
༢༠༡༩ ལོའི་རྒྱ་ནག་གི་དྲ་རྒྱའི་སྙན་ཐོ།
རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དགོངས་རྫོགས་རྗེས་དྲན།
Originally published at - https://www.voatibetan.com/...

Related Videos

Show more