Home » རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༥་པ།

Duration: 18:50
Published: Jul 10, 2019
Downloads: 3.4K views

Loading download links..
༄༅།། ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་ཕེ་རི་སིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༥་པ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཚོགས་མི་དང་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་དཔོན་བགྲེས་པ་གཙང་ཕྲུག་སྟོབས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།\r
Originally published at -

Related Videos