Home » གཞུང་ཞབས་རྙིང་པའི་ལྷག་བསམ་དང་མཛད་རྗེས།

Duration: 21:56
Published: Jul 12, 2019
Downloads: 4.3K views

Loading download links..
ཉེ་འཆར་བཞུགས་སྒར་དུ་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཚོས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་རྣམ་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་མི་ཚོས་བསྐྱར་དུ་དྲན་གསོ་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་རིང་ང་ཚོས་ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་སྐབས་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་རྙིང་པ་ཚོའི་གནས་སྟངས་དང་སྐུ་ངལ། ལྷག་བསམ། མཛད་རྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།\r
Originally published at -

Related Videos